Thủ tục tiêu chuẩn theo trình độ lớp như sau:

Trường sắp xếp các trẻ theo năm sinh; Ngày 31 tháng 12 sẽ là chọn để cắt năm cho năm học tới. Tất cả học sinh, với một số trường hợp ngoại lệ trong Lớp học Mẫu giáo nên tốt nghiệp đến cấp lớp tiếp theo cho đến khi hoàn thành đạt các tiêu chuẩn của lớp. Bộ phận hành chính quản trị của Trường sẽ chấp thuận những trường hợp này và bắt đầu thông báo đến phụ huynh khi cần thiết.

Tiêu chuẩn cấp lớp:

* Thấp nhất  18 tháng tuổi (Nursery)

* Chuẩn bị lên 3 tuổi: sinh năm 2016 (Pre – Kindergarten 1)

* Chuẩn bị lên 4 tuổi: sinh năm 2015 (Pre – Kindergarten 2)

* Chuẩn bị lên 5 tuổi: sinh năm 2014 (Kindergarten)

Chuẩn bị lên 6 tuổi: sinh năm 2013 (Grade 1)

Chuẩn bị lên 7 tuổi: sinh năm 2012 (Grade 2)

Chuẩn bị lên 8 tuổi: sinh năm 2011 (Grade 3)

Chuẩn bị lên 9 tuổi: sinh năm 2010 (Grade 4)

Chuẩn bị lên 10 tuổi: sinh năm 2009 (Grade 5)

FIS-STUDENT HANDBOOK ⇒ TẢI VỀ