Vui lòng dành vài phút để tham gia phần khảo sát với chúng tôi, phản hồi của quý Phụ huynh rất quan trọng và cần thiết, vì nó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những gì các gia đình của học sinh mong muốn. Nó cũng cho phép chúng tôi tạo ra các chương trình và chính sách tốt hơn để chúng tôi có thể thực sự hỗ trợ các nhu cầu về giáo dục cho trẻ.