Cô Hà Thị Lệ Khanh

Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học

♦ Cử nhân khoa học chuyên tu ngành Giáo dục Tiểu học ĐHSP TP. HCM
♦ Chứng chỉ Khóa bồi dưỡng Tiểu học
♦ Giấy chứng nhận t